українська версія русская версия english version

Інформація для абітурієнтів

: Довідка абітурієнта ::: Загальні відомості ::: Підготовка фахівців ::: Освітньо-наукова інтеграція :

Довідка абітурієнта

           Вся необхідна інформація для подання документів та вступу до ВНТУ розміщена на головному сайті університету за посиланням. Крім того, ви можете скачати буклет, де в скороченій формі представлена презентація діяльності кафедри ІСБ.

Загальні відомості

         Кафедра ІСБ готує фахiвцiв зi спецiальностi 8.06010107 - "Теплогазопостачання i вентиляцiя". Потреба у фахiвцях такого напрямку зумовлена реалiями соцiально-економiчних трансформацiйних процесiв в Українi, а саме: швидким зростанням чисельностi пiдприємств рiзних форм власностi та органiзацiї виробництва, зростанням обсягiв житлового будiвництва, позитивною динамiкою економiчних показникiв народного господарства в останнi роки. Слiд очiкувати, що зi стабiлiзацiєю та зростанням обсягiв виробництва та забудови у нашому регiонi та в Українi в цiлому потреба в таких спецiалiстах буде зростати i надалi.
           На даний час кафедру ІСБ очолює д.т.н., професор Сердюк В. Р.
           Випускники кафедри ІСБ традиційно мають високий попит на ринку праці, з успіхом працюють у державних та комерційних організаціях і установах України та за кордоном. На спеціалістів, які підготовлені кафедрою теплогазопостачання за період 2002–2007 роки, отримано відгуки від ряду підприємств міста Вінниці та регіону. Серед них ПАТ "Вінницягаз", КП "Вінницяміськтеплоненерго", КП "Вінницяоблтеплоненерго", ТОВ "Ватіс" та інші, що повністю відповідає пpофілю підготовки фахівців. Керівництво вказаних організацій та підприємств позитивно оцінюють рівень підготовки та ділові якості випускників кафедри.

: на початок :

Підготовка фахівців

            Кафедра ІСБ готує фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
                      - бакалавр будівництва;
                      - інженер-будівельник;
                      - магістр будівництва.
            Функціональні обов'язки бакалавра будівництва лежать в широких межах. Первинними посадами, які може займати бакалавр будівництва, є: лаборант; інженер-лаборант; технік-технолог; технік-гідротехнік; інженер-технолог; майстер-контролер; майстер з організаційно- технологічного керівництва при вишукуванні, проектуванні, зведенні, експлуатації, відновленні та утилізації об'єктів будівельного комплексу; інженер виробничо-технічного відділу будівельної і експлутаційної організації; інспектор з контролю якості; інженер-інспектор; інспектор гідротехнічний; референт з маркетингу; рекламний агент тощо.
            Інженер-будівельник може працювати: на інженерних посадах при проектуванні, будівництві та експлуатації систем теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря; викладачем в професійних навчальних закладах усіх типів та у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації за фахом.
            Магістр фаху "Теплогазопостачання і вентиляція" підготовлений до науково-педагогічної діяльності у галузі виробництва, а також до проектної діяльності в напрямку виробництва, передачі, розподілу і споживанню теплової енергії та енергоносіїв, а також промислової вентиляції. Об'єкти діяльності магістра: магістральні, теплові, газові та вентиляційні мережі та системи теплопостачання, газопостачання та вентиляції.

: на початок :

Освітньо-наукова інтеграція
(освітні та наукові міжнародні зв'язки, участь у МНТ конференціях,
зв'язки зі спорідненими кафедрами)

            Кафедрою ІСБч спільно із кафедрою теплоенергетики встановлені контакти з Краківською гірничою академією (Польща), фірмою MicroCompBio (м. Нью-Йорк, США), технічними університетом м. Яси (Румунія), Лундським (Швеція) та Копенгагенським (Бельгія) університетами. Встановлюються контакти із технічним університетом Манчестера (Великобританія).
            Кафедрою підтримуються науково-технічні та виробничі зв‘язки із багатьма вузами, підприємствами та організаціями України та Росії: Київським національним університетом будівництва та архітектури; Київським національним університетом технології та дизайну; НТУ "Київський політехнічний інститут"; Національним транспортним університетом; ДП НВЦ "Композит" (м. Київ); НТУ "Львівська політехніка"; Донецьким національним технічним університетом; Інститутом геотехнічної механіки НАН України (м. Дніпропетровськ); ПАТ "Вінницягаз"; Криворізьким ДТУ; НДГРІ (м. Кривий Ріг); ДТУ "МАДИ" (м. Москва); технічним університетом "Московський енергетичний інститут", Московським державним технічним університетом ім. Баумана.
            Факультетом встановлені контакти з Проектом Міжнародної організації праці в Україні "Ведення гнучких програм професійного навчання для безробітних". Поновлюються зв‘язки з Московським автомобільно-дорожним інститутом (ТУ).
            За останні десятиріччя працівники кафедри брали участь у ряді міжнародних науково-технічних конференцій.
            Результати наукових досліджень працівників та студентів кафедри доповідались на багатьох міжнародних, республіканських та вузівських конференціях (мм. Київ, Одеса, Чернігів, Львів, Севастополь, Донецьк, Запоріжжя, Вінниця), де зроблено за тематикою наукового напрямку понад 40 доповідей.
            Щорічно (з 2002 року) на базі кафедр теплоенергетики і теплогазопостачання проводиться науково-практична конференція "Напрямки ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами та організаціями області", на яку запрошуються спеціалісти з теплоенергетики Вінницької та інших областей. Кафедра ІСБ спільно із іншими кафедрами факультету та інституту була організатором і учасником республіканських науково-практичних конференцій "Наш дім", які постійно відбувались у ВНТУ (ВДТУ).
          Кафедра ІСБ постійно підтримує зв'язки та співпрацює з вищими закладами освіти, підприємствами, науково-дослідними й проектними установами України та зарубіжжя, які ведуть підготовку фахівців за спеціальністю 7.06010107 "Теплогазопостачання та вентиляція" та іншими (НТУУ "КПІ", Харківський державний політехнічний університет, Донецька державна академія будівництва і архітектури, Донецький державний технічний університет, Національний технічний університет "Львівська політехніка", Київський національний університет будівництва та архітектури, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ровенський державний технічний університет, Вінницький державний педагогічний університет, ВУЗи Росії тощо).

: на початок :