українська версія русская версия english version

Кафедра інженерних систем у будівництві
: Історія розвитку : : Склад кафедри :: Аспіранти :: Допоміжний персонал :

Історія розвитку

          Кафедра ІСБ готує фахівців зі спеціалізації "Теплогазопостачання і вентиляція". Потреба у фахівцях такого напрямку зумовлена реаліями соціально-економічних трансформаційних процесів в Україні, а саме: активним та необхідним в розрізі сьогодення впровадженням енергоефективних та енергоощадних технологій в будівництві, швидким зростанням чисельності підприємств різних форм власності та організації виробництва, зростанням обсягів житлового будівництва. Слід очікувати, що зі стабілізацією та зростанням обсягів виробництва та забудови у нашому регіоні та в Україні в цілому потреба в таких спеціалістах буде зростати і надалі.
          Кафедра "Інженергних систем у будівництві" (ІСБ) факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ФБТЕГП) Вінницького національного технічного університету до свого теперішнього стану пройшла довгий шлях: кафедри "Енергетика" (заснована у 1968 році) та "Промислове та цивільне будівництво" (заснована у 1977 році) і похідні від цих двох кафедр розвивались, трансформувались, ділилися, об'єднувались. У 1977 році для викладання професійно-орієнтованих дисциплін ("Теплогазопостачання і вентиляція", "Водопостачання та каналізація", "Проектування, будівництво й експлуатація систем газового господарства" та інших була створена кафедра "Промислового та цивільного будівництва"(ПЦБ), яку очолював професор, д. т. н. Пономарчук А. Ф. В 1990 році кафедра ПЦБ реорганізовується в кафедру "Архітектури та інженерного забезпечення будівництва" (АІЗБ) (зав. кафедри доцент, к.т.н. Сторожук М.М.).
          В 1993 році за замовленням ряду підприємств регіону на кафедрі розпочалась підготовка інженерів-будівельників за спеціальністю "Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну". В зв'язку з цим, в 1995 році кафедра АІЗБ реорганізується в випускаючу кафедру "Газопостачання та інженерного забезпечення будівництва" (ГІЗБ) (зав. кафедри доцент, к. т. н. Ратушняк Г. С.).
          В 1997 році в зв'язку з структурними змінами в університеті кафедра ГІЗБ об'єднується з кафедрою теплоенергетики під загальною назвою "Теплоенергетики та газопостачання" (ТЕГ), яку очолює професор, д. т. н. Ткаченко С.Й. У 1999 році кафедра була переіменована на кафедру "Теплоенергетики, газопостачання та інженерного забезпечення будівництва" (ТЕГІЗБ).
          В зв’язку з подальшим розвитком й оптимізацією навчального процесу в ВДТУ у грудні 2001 року на базі кафедри ТЕГІЗБ утворено дві спеціалізованих кафедри "Теплоенергетики" (ТЕ) та "Теплогазопостачання" (ТГП) у складі факультету ТЕГП, що входив до інституту БТЕГП.
         З 1 січня 2002 р. по  2 лютого 2015 р. кафедру ТГП  очолював її засновник,  академік    Академії    будівництва України,   к.т.н., професор  Г.С. Ратушняк. З 3 лютого 2015 року обов'язки завідувача кафедри виконував к.т.н., професор І.В. Коц.
         З 1 вересня 2015 року до 31 березня 2016 року кафедру ТГП очолював доктор економічних наук, професор В.В. Джеджула.
         З 1 квітня 2016 року кафедра ТГП була переіменована на кафедру "Інженерних систем в будівництві" (ІСБ). Виконував   обов’язки    завідувача   кафедри доктор   технічних       наук,     професор
В. Р. Сердюк.
         На даний час в.о. завідувача кафедри є кандидат технічних наук, професор І. В. Коц.

: на початок :

Склад кафедри


Коц Іван Васильович, в.о. завідувача, професор кафедри інженерних систем у будівництві, кандидат технічних наук, завідувач і науковий керівник НДЛ гідродинаміки ВНТУ, академік Академії будівництва України.
З грудня 1972 р. почав працювати у Вінницькому політехнічному інституту на посадах інженера, асистента кафедри теоретичної механіки, молодшого і старшого наукового співробітника науково-дослідної частини ВПІ. У 1984 р. закінчив аспірантуру ВПІ. Кандидатську дисертацію захистив на тему «Розробка і дослідження клапанів-пульсаторів для гідравлічних приводів вібраційних і ударно-вібраційних вузлів гірничих машин» за спеціальністю 05.02.03 – «Системи приводів». Вчене звання доцента кафедри теплоенергетики та теплогазопостачання присвоєно в 2002 році. Після захисту дисертації працював старшим науковим співробітником НДЧ, старшим викладачем, доцентом кафедри теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету. З вересня 2010 р. по даний час професор кафедри інженерних систем у будівництві. У 2014-15 н.р., а також з лютого 2018 р. виконує обов`язки завідувача кафедри інженерних систем у будівництві ВНТУ. Після створення у 1995 р. науково-дослідної лабораторії гідродинаміки ВНТУ був призначений її завідувачем і науковим керівником, обов`язки яких виконує і в даний час.
У теперішній час Коц І.В. керує аспірантами, пошукачами та магістрантами. Під його науковим керівництвом захищено 2 кандидатських дисертації.
За досягнення в науковій і педагогічній діяльності має Почесні Грамоти Міністерства освіти та науки України (2006, 2015 р.р.), Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2012 р.), ВНТУ, а також Срібну медаль Академії будівництва України (2013 р.).
Основні навчальні дисципліни: "Гідроаеродинаміка машин та систем", "Основи науково-дослідно роботиї", "Теплогенеруючі установки" та інші.
Галузь наукових інтересів: Моделювання та експериментальні дослідження динаміки робочих процесів устаткування та пристроїв гірничих та будівельних машин вібраційної та ударно-вібраційної дії з гідроімпульсним приводом, розроблення устаткування і технологічних процесів на основі аеро- та гідродинамічної теплогенерації, пристроїв і технологій виготовлення бітумних та інших видів емульсій кавітаційним способом.
Кількість наукових публікацій: 362, з яких 4 посібника з грифом "ВНТУ"; 4 монографії; 227 авторських свідоцтв та патентів.

Ратушняк Георгій Сергійович, засновник кафедри теплогазопостачання, завідувач кафедри ТГП з січня 2002 по лютий 2015 року, к. т. н., професор кафедри ІСБ, декан факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання. Працює у ВНТУ з 1970 року. Заслужений працівник освіти України, "Відмінник освіти". Є лауреатом першої премії Міністерства вищої та середньої освіти УРСР "За досягнення в навчально-виховній та науково-педагогічній роботі", лауреатом премії Міністерства освіти України, лауреатом обласної педагогічної премії. Член науково-методичної комісії Міністерства освіти України з напряму "Геодезія і картографія", член президії асоціації "Кадри будівництва України", академік Академії будівництва України, професор Міжнародної кадрової Академії. Включений до Іміджевого видання "Кращих науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України". Нагороджений почесними грамотами Державного комітету України з енергозбереження, Вінницької обласної державної адміністрації, Президії Академії педагогічних наук.
Під керівництвом Ратушняка Г.С. підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій, підготовлено до захисту 2 кандидатських дисертації, крім того за сприянням, порадами та консультаціями захищено 6 кандидатських дисертацій.
Основні навчальні дисципліни: "Інженерна геодезія", "Моніторинг довкілля і інженерні методи охорони біосфери", "Технічні засоби охорони повітряного басейну", "Теоретичні основи очищення газових викидів".
Галузь наукових інтересів: розробка методології та технічних засобів по використанню природного середовища в результаті антропогенної діяльності. Займається вирішенням проблеми педагогіки вищої школи, що пов'язана з активізацією пізнавальної діяльності студентів шляхом впровадження прогресивних технологій навчання.
Кількість наукових публікацій: 441, з яких 1 підручник; 12 посібників з грифом "МОН"; 17 посібників з грифом "ВНТУ"; 8 монографій; 81 патент та авторських свідоцтв.

Сердюк Василь Романович, доктор технічних наук, професор, декан Факультету підвищення кваліфікації, дійсний член Академії будівництва України, голова спецради К.05.052.04, член редколегії наукового журналу «Вісник ВПІ».
Освіта та науковий ріст:
1973 р. – Карагандинський політехнічний інститут, "Промислове та цивільне будівництво", інженер-будівельник;
1980 р. – Ленінградський інженерно-будівельний інститут - кандидат технічних наук;
1980-1986 рр. – Карагандинський металургійний інститут,  зав. кафедри Економіки, організації будівництва і будівельних матеріалів;
1988 р. – доцент Вінницького політехнічного інституту;
1994 р. – зав. кафедрою Економіки, та управління  будівництвом;
1997 р. – доктор технічних наук, професор  Вінницького державного технічного університету; 
2010 р. – зав. кафедрою Менеджменту будівництва та цивільної оборони.
2016 р. – в.о. завідувача кафедри інженерних систем в будівництві.
За досягнення в науково-дослідній роботі нагороджений почесними грамотами та подяками.
Основні навчальні дисципліни: "Економічне обгрунтування економічних рішень", "Організація сучасного будівництва", "Інтелектуальна власність", "Антикризове управління" та ін.
Галузь наукових інтересів: аналіз сучасних економічних процесів в Україні; вирішення проблем охорони праці на виробництві та проблем екології; розробка нових будівельних матеріалів і ресурсозбереження.
Кількість наукових публікацій: опубліковано більше 260 науково-методичних праць з яких: 210 статей у фахових виданнях,  10 посібників з грифом "ВНТУ" та грифом "МОН"; 2 монографії; 39 патентів.

Джеджула В'ячеслав Васильович, доктор економічних наук, професор кафедри ІСБ ВНТУ.
Закінчив Вінницький національний технічний університет  у 2004 році за спеціальністю "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва.
Іменний стипендіат Президента України (2002 р.).
У березні 2014 року нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради.
З 2004 року працював у Вінницькому національному технічному університеті  на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2007 році закінчив навчання у аспірантурі ВНТУ. Кандидатську дисертацію захистив у 2007 році у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" на тему «Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва біогазу при утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств».
У 2011 році пройшов курс підвищення кваліфікації при НУ «Львівська політехніка» і отримав свідоцтво енергетичного аудитора.
У 2011-2014 навчання у докторантурі Хмельницького національного університету.
У 2013 році згідно рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії України отримав кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури в категорії інженер-проектувальник.
З 2004 року працює інженером-проектувальником, енергоаудитором , головним інженером з проектування систем кліматизації на підприємствах м. Вінниці.  
У 2015 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему "Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств" у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету. 
Бере участь як лектор у курсах навчання голів об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) при ВНТУ та як енергоаудитор у роботі СКПБ ВНТУ. Науковий керівник робочої групи за напрямком "Інженерні мережі" у ВНТУ з управління реалізацією проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» за участі Європейського інвестиційного банку та NEFCO.
Автор більше ста впроваджених проектів з вентиляції, кондиціювання, опалення, водопостачання на сучасних промислових та громадських об’єктах.
Основні навчальні дисципліни: "Вентиляція та кондиціювання промислових підприємств", «Енергоощадні та відновлювальні джерела теплопостачання» та ін.
Галузь наукових інтересів: енергозбереження в системах вентиляції та кондиціювання промислових та громадських підприємств; нетрадиційні джерела енергозабезпечення.
Кількість наукових публікацій: автор понад 100 науково-методичних праць: 9 монографій, 70 статей у фахових виданнях; 5 статей у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science), чотири навчальних посібника з грифом ВНТУ, посібник з грифом МОН, дистанційний курс, 11 патентів.

Слободян Наталія Михайлівна, к. т. н., доцент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 1989 року.
Основні навчальні дисципліни: "Будівельна техніка", "Енергозберігаючі будівлі та споруди", "Газопостачання промислових та комунальних підприємств", "Основи підприємницької діяльності в системах ІСБіВ" та інші.
Галузь наукових інтересів: розробка та дослідження технології для формування дрібнорозмірних бетонних виробів.
Кількість наукових публікацій: 45, з яких 9 посібників з грифом "ВНТУ"; 16 навчально-методичних праць; 1 монографія; 4 патенти.

Пономарчук Ігор Анатолійович, к. т. н., доцент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 1993 року.
Нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації.
Основні навчальні дисципліни: "Газопостачання", "Вентиляція і кондиціонування повітря", "Опалення", "Транспортування, зберігання та використання газу".
Галузь наукових інтересів: дослідження нетрадиційних джерел енергопостачання.
Кількість наукових публікацій: 27, з яких 4 посібника з грифом "ВНТУ";
10 патентів та авторських свідоцтв.


Титко Олег Васильович
, к.т.н., доцент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 1995 року.
Основні навчальні дисципліни: "Інформатика", "Теплопостачання", "теплові насоси та холодильні установки".
Галузь наукових інтересів: технологія влаштування пальових фундаментів.
Кількість наукових публікацій: 27, з яких 8 методичних праць; 3 посібника з грифом "ВНТУ"; 1 монографія.

Панкевич Ольга Дмитрівна, к. т. н., доцент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 1996 року.
Нагороджена почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації.
Основні навчальні дисципліни: "Топографія з основами картографії", "Міські інженерні мережі", "Виробнича база будівництва", "Інженерні вишукування", "Інженерна геодезія".
Галузь наукових інтересів: використання методів нечіткої логіки в розрахунках будівельних конструкцій.
Кількість наукових публікацій: 38, з яких 3 посібника з грифом "ВНТУ"; 14 навчально-методичних праць, 1 монографія.

Петрусь Віталій Володимирович, к.т.н., доцент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 2006 року.
У 2006 році нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України.
Закінчив Вінницький національний технічний університет у 2006 році за спеціальністю 8.06010107 – "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва. Переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в галузі «Нафтова та газова енергетика». Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України, подякою мфністра освіти і науки України, грамотою Вінницької міської ради,Вінницької обласної ради та обласної державної адміністрації.
З 2006 року по 2015 рік працював у Вінницькому національному технічному університеті на посадах асистента і старшого викладача.
З 2006 року по 2009 рік проходив навчання в аспірантурі ВНТУ.
Кандидатську дисертацію захистив у 2010 році у ВНТУ спеціальністю 05.02.02 "Машинознавство" на тему «Гідроімпульсний привод мембранного насосного агрегату для перекачування високов`язких, агресивних та абразивовмісних середовищ».
У 2017 році:
- нагороджений почесною грамотою Вінницької міської ради;
- отримав подяку Міністерства освіти і науки України;
- нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної ради та обласної державної адміністрації.
Член робочої групи за напрямком "Інженерні мережі" у ВНТУ з управління реалізацією міжнародного проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» за участі Європейського інвестиційного банку та NEFCO.
Основні навчальні дисципліни: "Теплогенеруючі установки", "Автоматизація та управління систем ТГПіВ", "Енергозбереження та експлуатація систем ТГПіВ" та ін.
Галузь наукових інтересів: розробка та дослідження насосних агрегатів з гідравлічним приводом та блоків їх керування; енергоефективні технології в галузі ТГПіВ.
Кількість наукових публікацій: 80, з яких 1 посібник з грифом "ВНТУ"; 1 монографія; 29 патентів.

Колесник Катерина Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри ІСБ, вчений секретар Вченої ради ФБТЕГП, відповідальна на кафедрі за курсове проектування, наставник студентів 2 курсу.
Працює у ВНТУ з 2010 року.
Основні навчальні дисципліни: "Водопостачання і водовідведення", "Гаряче водопостачання", "Моніторинг довкілля", "Теоретичні основи технології очищення газових викидів".
Галузь наукових інтересів: альтернативні джерела енергії, а саме енергоощадні технології відновлюваних джерел енергії, біоконверсійні процеси анаеробного зброджування, інтенсифікація анаеробного бродіння органічних відходів, термостабілізація процесів бродіння біомаси в біореакторах.
Кількість наукових публікацій: 32, з яких 5 навчально-методичних праць;
1 посібник з грифом "МОН"; 1 монографія; 12 патентів.

Бауман Катерина Володимирівна, к.т.н., асистент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 2008 року.
Основні навчальні дисципліни: "Прикладна механіка рідин та газів", "Трубопровідні мережі у будівництві", "Технічна механіка рідин та газів".
Галузь наукових інтересів: застосування ефектів кавітації для інтенсифікації технологічних процесів; обладнання, що здійснює кавітаційну обробку рідких середовищ.
Кількість наукових публікацій: 31, з яких 2 навчально-методичних праці,
5 патентів і 1 монографія.

Ободянська Ольга Ігорівна, асистент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 2012 року.
Аспірант денної форми навчання за спеціальністю 05.23.05 - "Будівельні матеріали та вироби".
Працює над кандидатською дисертацією за темою: "Обґрунтування організаційно-технологічного забезпечення експлуатаційної надійності та довговічності споруд зовнішніх загальнорозподільних мереж".
Основні навчальні дисципліни: "Міські інженерні мережі", "Вентиляція і кондиціювання повітря промислових об'єктів", "Математичні методи розв'язку інженерних задач в будівництві", "Теплопостачання".
Галузь наукових інтересів: надійність систем теплогазопостачання.
Кількість наукових публікацій: 16, з них 11 у фахових виданнях, 6 патентів і 1 монографія.

: на початок :
Аспіранти:
Кощеєв Іван Анатолійович
Поліщук Марина Володимірівна
Кутняк Микола Миколайович
Горюн Олег Олегович
Материнська Оксана Юріївна
Шпіта Дмитро Анатолійович
Франишина Світлана Юріївна
Трубаєнко Андрій Анатолійович

Допоміжний персонал кафедри з навчальної роботи

Трофімов Сергій Васильович, завідуючий лабораторіями.

Друкована Наталія Іванівна, інженер 1-ої категорії, секретар кафедри ІСБ.

Медведєва Уляна Олександрівна, інженер 2-ої категорії.

: на початок :
Яндекс.Метрика