українська версія русская версия english version

Кафедра інженерних систем у будівництві
: Історія розвитку : : Склад кафедри :: Аспіранти :: Допоміжний персонал :

Історія розвитку

          Кафедра ІСБ готує фахівців зі спеціалізації "Теплогазопостачання і вентиляція". Потреба у фахівцях такого напрямку зумовлена реаліями соціально-економічних трансформаційних процесів в Україні, а саме: активним та необхідним в розрізі сьогодення впровадженням енергоефективних та енергоощадних технологій в будівництві, швидким зростанням чисельності підприємств різних форм власності та організації виробництва, зростанням обсягів житлового будівництва. Слід очікувати, що зі стабілізацією та зростанням обсягів виробництва та забудови у нашому регіоні та в Україні в цілому потреба в таких спеціалістах буде зростати і надалі.
          Кафедра "Інженергних систем у будівництві" (ІСБ) факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ФБТЕГП) Вінницького національного технічного університету до свого теперішнього стану пройшла довгий шлях: кафедри "Енергетика" (заснована у 1968 році) та "Промислове та цивільне будівництво" (заснована у 1977 році) і похідні від цих двох кафедр розвивались, трансформувались, ділилися, об'єднувались. У 1977 році для викладання професійно-орієнтованих дисциплін ("Теплогазопостачання і вентиляція", "Водопостачання та каналізація", "Проектування, будівництво й експлуатація систем газового господарства" та інших була створена кафедра "Промислового та цивільного будівництва"(ПЦБ), яку очолював професор, д. т. н. Пономарчук А. Ф. В 1990 році кафедра ПЦБ реорганізовується в кафедру "Архітектури та інженерного забезпечення будівництва" (АІЗБ) (зав. кафедри доцент, к.т.н. Сторожук М.М.).
          В 1993 році за замовленням ряду підприємств регіону на кафедрі розпочалась підготовка інженерів-будівельників за спеціальністю "Теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну". В зв'язку з цим, в 1995 році кафедра АІЗБ реорганізується в випускаючу кафедру "Газопостачання та інженерного забезпечення будівництва" (ГІЗБ) (зав. кафедри доцент, к. т. н. Ратушняк Г. С.).
          В 1997 році в зв'язку з структурними змінами в університеті кафедра ГІЗБ об'єднується з кафедрою теплоенергетики під загальною назвою "Теплоенергетики та газопостачання" (ТЕГ), яку очолює професор, д. т. н. Ткаченко С.Й. У 1999 році кафедра була переіменована на кафедру "Теплоенергетики, газопостачання та інженерного забезпечення будівництва" (ТЕГІЗБ).
          В зв’язку з подальшим розвитком й оптимізацією навчального процесу в ВДТУ у грудні 2001 року на базі кафедри ТЕГІЗБ утворено дві спеціалізованих кафедри "Теплоенергетики" (ТЕ) та "Теплогазопостачання" (ТГП) у складі факультету ТЕГП, що входив до інституту БТЕГП.
         З 1 січня 2002 р. по  2 лютого 2015 р. кафедру ТГП  очолював її засновник,  академік    Академії    будівництва України,   к.т.н., професор  Г.С. Ратушняк. З 3 лютого 2015 року обов'язки завідувача кафедри виконував к.т.н., професор І.В. Коц.
         З 1 вересня 2015 року до 31 березня 2016 року кафедру ТГП очолював доктор економічних наук, професор В.В. Джеджула.
         З 1 квітня 2016 року кафедра ТГП була переіменована на кафедру "Інженерних систем в будівництві" (ІСБ). Виконував   обов’язки    завідувача   кафедри доктор   технічних       наук,     професор
В. Р. Сердюк.
         На даний час в.о. завідувача кафедри є кандидат технічних наук, професор І. В. Коц.

: на початок :

Склад кафедри


Коц Іван Васильович, в.о. завідувача, професор кафедри інженерних систем у будівництві, кандидат технічних наук, завідувач і науковий керівник НДЛ гідродинаміки ВНТУ, академік Академії будівництва України.
З грудня 1972 р. почав працювати у Вінницькому політехнічному інституту на посадах інженера, асистента кафедри теоретичної механіки, молодшого і старшого наукового співробітника науково-дослідної частини ВПІ. У 1984 р. закінчив аспірантуру ВПІ. Кандидатську дисертацію захистив на тему «Розробка і дослідження клапанів-пульсаторів для гідравлічних приводів вібраційних і ударно-вібраційних вузлів гірничих машин» за спеціальністю 05.02.03 – «Системи приводів». Вчене звання доцента кафедри теплоенергетики та теплогазопостачання присвоєно в 2002 році. Після захисту дисертації працював старшим науковим співробітником НДЧ, старшим викладачем, доцентом кафедри теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету. З вересня 2010 р. по даний час професор кафедри інженерних систем у будівництві. У 2014-15 н.р., а також з лютого 2018 р. виконує обов`язки завідувача кафедри інженерних систем у будівництві ВНТУ. Після створення у 1995 р. науково-дослідної лабораторії гідродинаміки ВНТУ був призначений її завідувачем і науковим керівником, обов`язки яких виконує і в даний час.
У теперішній час Коц І.В. керує аспірантами, пошукачами та магістрантами. Під його науковим керівництвом захищено 2 кандидатських дисертації.
За досягнення в науковій і педагогічній діяльності має Почесні Грамоти Міністерства освіти та науки України (2006, 2015 р.р.), Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (2012 р.), ВНТУ, а також Срібну медаль Академії будівництва України (2013 р.).
Основні навчальні дисципліни: "Гідроаеродинаміка машин та систем", "Основи науково-дослідно роботиї", "Теплогенеруючі установки" та інші.
Галузь наукових інтересів: Моделювання та експериментальні дослідження динаміки робочих процесів устаткування та пристроїв гірничих та будівельних машин вібраційної та ударно-вібраційної дії з гідроімпульсним приводом, розроблення устаткування і технологічних процесів на основі аеро- та гідродинамічної теплогенерації, пристроїв і технологій виготовлення бітумних та інших видів емульсій кавітаційним способом.
Кількість наукових публікацій: 362, з яких 4 посібника з грифом "ВНТУ"; 4 монографії; 227 авторських свідоцтв та патентів.

Ратушняк Георгій Сергійович, засновник кафедри теплогазопостачання, завідувач кафедри ТГП з січня 2002 по лютий 2015 року, к. т. н., професор кафедри ІСБ, декан факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання. Працює у ВНТУ з 1970 року. Заслужений працівник освіти України, "Відмінник освіти". Є лауреатом першої премії Міністерства вищої та середньої освіти УРСР "За досягнення в навчально-виховній та науково-педагогічній роботі", лауреатом премії Міністерства освіти України, лауреатом обласної педагогічної премії. Член науково-методичної комісії Міністерства освіти України з напряму "Геодезія і картографія", член президії асоціації "Кадри будівництва України", академік Академії будівництва України, професор Міжнародної кадрової Академії. Включений до Іміджевого видання "Кращих науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України". Нагороджений почесними грамотами Державного комітету України з енергозбереження, Вінницької обласної державної адміністрації, Президії Академії педагогічних наук.
Під керівництвом Ратушняка Г.С. підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій, підготовлено до захисту 2 кандидатських дисертації, крім того за сприянням, порадами та консультаціями захищено 6 кандидатських дисертацій.
Основні навчальні дисципліни: "Інженерна геодезія", "Моніторинг довкілля і інженерні методи охорони біосфери", "Технічні засоби охорони повітряного басейну", "Теоретичні основи очищення газових викидів".
Галузь наукових інтересів: розробка методології та технічних засобів по використанню природного середовища в результаті антропогенної діяльності. Займається вирішенням проблеми педагогіки вищої школи, що пов'язана з активізацією пізнавальної діяльності студентів шляхом впровадження прогресивних технологій навчання.
Кількість наукових публікацій: 441, з яких 1 підручник; 12 посібників з грифом "МОН"; 17 посібників з грифом "ВНТУ"; 8 монографій; 81 патент та авторських свідоцтв.

Джеджула В'ячеслав Васильович, доктор економічних наук, професор кафедри ІСБ ВНТУ.
Закінчив Вінницький національний технічний університет  у 2004 році за спеціальністю "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва.
Іменний стипендіат Президента України (2002 р.).
У березні 2014 року нагороджений Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради.
З 2004 року працював у Вінницькому національному технічному університеті  на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 2007 році закінчив навчання у аспірантурі ВНТУ. Кандидатську дисертацію захистив у 2007 році у Вінницькому національному аграрному університеті за спеціальністю 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" на тему «Обґрунтування параметрів обладнання для виробництва біогазу при утилізації органічних відходів сільськогосподарських підприємств».
У 2011 році пройшов курс підвищення кваліфікації при НУ «Львівська політехніка» і отримав свідоцтво енергетичного аудитора.
У 2011-2014 навчання у докторантурі Хмельницького національного університету.
У 2013 році згідно рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії України отримав кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури в категорії інженер-проектувальник.
З 2004 року працює інженером-проектувальником, енергоаудитором , головним інженером з проектування систем кліматизації на підприємствах м. Вінниці.  
У 2015 році захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему "Організаційно-економічний механізм енергозбереження промислових підприємств" у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету. 
Бере участь як лектор у курсах навчання голів об’єднання співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) при ВНТУ та як енергоаудитор у роботі СКПБ ВНТУ. Науковий керівник робочої групи за напрямком "Інженерні мережі" у ВНТУ з управління реалізацією проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» за участі Європейського інвестиційного банку та NEFCO.
Автор більше ста впроваджених проектів з вентиляції, кондиціювання, опалення, водопостачання на сучасних промислових та громадських об’єктах.
Основні навчальні дисципліни: "Вентиляція та кондиціювання промислових підприємств", «Енергоощадні та відновлювальні джерела теплопостачання» та ін.
Галузь наукових інтересів: енергозбереження в системах вентиляції та кондиціювання промислових та громадських підприємств; нетрадиційні джерела енергозабезпечення.
Кількість наукових публікацій: автор понад 100 науково-методичних праць: 9 монографій, 70 статей у фахових виданнях; 5 статей у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science), чотири навчальних посібника з грифом ВНТУ, посібник з грифом МОН, дистанційний курс, 11 патентів.

Слободян Наталія Михайлівна, к. т. н., доцент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 1989 року.
Основні навчальні дисципліни: "Будівельна техніка", "Енергозберігаючі будівлі та споруди", "Газопостачання промислових та комунальних підприємств", "Основи підприємницької діяльності в системах ІСБіВ" та інші.
Галузь наукових інтересів: розробка та дослідження технології для формування дрібнорозмірних бетонних виробів.
Кількість наукових публікацій: 45, з яких 9 посібників з грифом "ВНТУ"; 16 навчально-методичних праць; 1 монографія; 4 патенти.

Пономарчук Ігор Анатолійович, к. т. н., доцент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 1993 року.
Нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації.
Основні навчальні дисципліни: "Газопостачання", "Вентиляція і кондиціонування повітря", "Опалення", "Транспортування, зберігання та використання газу".
Галузь наукових інтересів: дослідження нетрадиційних джерел енергопостачання.
Кількість наукових публікацій: 27, з яких 4 посібника з грифом "ВНТУ";
10 патентів та авторських свідоцтв.

Панкевич Ольга Дмитрівна, к. т. н., доцент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 1996 року.
Нагороджена почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації.
Основні навчальні дисципліни: "Топографія з основами картографії", "Міські інженерні мережі", "Виробнича база будівництва", "Інженерні вишукування", "Інженерна геодезія".
Галузь наукових інтересів: використання методів нечіткої логіки в розрахунках будівельних конструкцій.
Кількість наукових публікацій: 38, з яких 3 посібника з грифом "ВНТУ"; 14 навчально-методичних праць, 1 монографія.

Петрусь Віталій Володимирович, к.т.н., доцент кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 2006 року.
У 2006 році нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України.
Закінчив Вінницький національний технічний університет у 2006 році за спеціальністю 8.06010107 – "Теплогазопостачання і вентиляція". Магістр будівництва. Переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт в галузі «Нафтова та газова енергетика». Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти України, подякою мфністра освіти і науки України, грамотою Вінницької міської ради,Вінницької обласної ради та обласної державної адміністрації.
З 2006 року по 2015 рік працював у Вінницькому національному технічному університеті на посадах асистента і старшого викладача.
З 2006 року по 2009 рік проходив навчання в аспірантурі ВНТУ.
Кандидатську дисертацію захистив у 2010 році у ВНТУ спеціальністю 05.02.02 "Машинознавство" на тему «Гідроімпульсний привод мембранного насосного агрегату для перекачування високов`язких, агресивних та абразивовмісних середовищ».
У 2017 році:
- нагороджений почесною грамотою Вінницької міської ради;
- отримав подяку Міністерства освіти і науки України;
- нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної ради та обласної державної адміністрації.
Член робочої групи за напрямком "Інженерні мережі" у ВНТУ з управління реалізацією міжнародного проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» за участі Європейського інвестиційного банку та NEFCO.
Основні навчальні дисципліни: "Теплогенеруючі установки", "Автоматизація та управління систем ТГПіВ", "Енергозбереження та експлуатація систем ТГПіВ" та ін.
Галузь наукових інтересів: розробка та дослідження насосних агрегатів з гідравлічним приводом та блоків їх керування; енергоефективні технології в галузі ТГПіВ.
Кількість наукових публікацій: 80, з яких 1 посібник з грифом "ВНТУ"; 1 монографія; 29 патентів.

Анохіна Катерина Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри ІСБ, вчений секретар Вченої ради ФБТЕГП, відповідальна на кафедрі за курсове проектування, наставник студентів 2 курсу.
Працює у ВНТУ з 2010 року.
Основні навчальні дисципліни: "Водопостачання і водовідведення", "Гаряче водопостачання", "Моніторинг довкілля", "Теоретичні основи технології очищення газових викидів".
Галузь наукових інтересів: альтернативні джерела енергії, а саме енергоощадні технології відновлюваних джерел енергії, біоконверсійні процеси анаеробного зброджування, інтенсифікація анаеробного бродіння органічних відходів, термостабілізація процесів бродіння біомаси в біореакторах.
Кількість наукових публікацій: 32, з яких 5 навчально-методичних праць;
1 посібник з грифом "МОН"; 1 монографія; 12 патентів.

Ободянська Ольга Ігорівна, к.т.н., старший викладач кафедри ІСБ.
Працює у ВНТУ з 2012 року.
В 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Обґрунтування організаційно-технологічного забезпечення експлуатаційної надійності та довговічності споруд зовнішніх загальнорозподільних мереж".
Основні навчальні дисципліни: "Міські інженерні мережі", "Вентиляція і кондиціювання повітря промислових об'єктів", "Математичні методи розв'язку інженерних задач в будівництві", "Теплопостачання".
Галузь наукових інтересів: надійність систем теплогазопостачання.
Кількість наукових публікацій: 16, з них 11 у фахових виданнях, 6 патентів і 1 монографія.

: на початок :
Аспіранти:
Кощеєв Іван Анатолійович
Поліщук Марина Володимірівна
Кутняк Микола Миколайович
Горюн Олег Олегович
Материнська Оксана Юріївна
Шпіта Дмитро Анатолійович
Трубаєнко Андрій Анатолійович

Допоміжний персонал кафедри з навчальної роботи

Трофімов Сергій Васильович, завідуючий лабораторіями.

Друкована Наталія Іванівна, інженер 1-ої категорії, секретар кафедри ІСБ.

Медведєва Уляна Олександрівна, інженер 2-ої категорії.

: на початок :
Яндекс.Метрика