українська версiя русская версия english version

Перелік та розгорнутий план дисциплін,
що читаються викладачами кафедри ТГП для магістрів будівництва:

1. САПР системи ТГП і В.
Розгорнутий план дисципліни:
1. Алгоритми виконання проектних розрахункових та графічно-конструкторських робіт.
2. Особливості підготовки вхідних даних для виконання проектних робіт.
3. Особливості математичного моделювання систем ТГП і В.
4. Основні прикладні програми для виконання розрахункових робіт (Mathcad, Mathematica, Maple тощо).
5. Особливості виконання графічно-конструкторських робіт.
6. Основні прикладні програми для виконання графічних робіт (Компас, Autocad, Visio, Corel тощо).

2. Технічні засоби охорони повітряного басейну
Розгорнутий план дисципліни:
1. Інженерні засоби еколого-економічного обгрунтування проектів та систем теплогазопостачання та вентиляції.
2. Визначення концентрації шкідливих речовин в повітряному басейні.
3. Нормування та контроль забруднення повітряного басейну.
4. Комплексні повітрозахисні заходи.
5. Засоби очищення газів.
6. Очистка стічних вод.
7. Утилізація викидів в атмосферу.
8. Економічна ефективність інженерних природоохоронних заходів.

3. Організація та технологія проектування систем ТГП і В
Розгорнутий план дисципліни:
1. Загальні відомості про організаційну структуру проектних організацій.
2. Порядок підготовки технічного завдання та технічних умов на здійснення проектних робіт систем ТГП і В.
3. Основні державні стандарти та вимоги проектних робіт.
4. Порядок затвердження, стандартизації та сертифікації проектів систем та виробів ТГП і В.
5. Організація випробування та прийомки виробів та систем.
6. Застосування прикладних пакетів і програмного забезпечення для виконання проектних робіт.

4. Дослідження і розробка нових високоефективних технологій та устаткування
в системах ТГП і В

Зміст дисципліни:
1. Системи опалення з використанням місцевих джерел теплопостачання.
1.1. Загальні принципи розробки систем опалення з використанням місцевих джерел теплопостачання;
1.2. Засоби автоматичного регулювання опалювальних систем;
1.3. Енергозберігаючі режими роботи місцевих джерел теплопостачання.
2. Підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій будівель.
2.1. Заходи та засоби забезпечення необхідного термічного опору огороджуючих конструкцій будівель, що проектуються;
2.2. Методи підвищення термічного опору огороджуючих конструкцій існуючих будівель.
3. Сучасні системи та комплекси кондиціювання повітря.
3.1. Основні концепції комплексного підвищення ефективності систем кондиціювання повітря, їх ланок та обладнання;
3.2. Постановка задачі оптимізації систем кондиціювання повітря, їх ланок;
3.3. Основні види джерел холоду. Інженерні методи їх розрахунку.
4. Узагальнена система тепло- та холодопостачання: топологія.
4.1. Склад обладнання, режими роботи;
4.2. Формування на базі узагальненої системи реальних систем тепло- і холодопостачання;
4.3. Холодильні машини (ХМ) та теплові насоси (ТН). Методи визначення ефективності їх роботи;
4.4. Інтенсифікація теплообміну в випарних апаратах холодильних машин та теплових насосів;
4.5. Теплообмін при кипінні холодоагентів в випарниках. Теплообмін при охолодженні холодоносіїв. Інтенсифікація теплообміну в повітроохолодниках.
5. Сучасні розподільчі системи газопостачання населених пунктів.
5.1. Системи автоматизації та телемеханізації розподільчих систем газопостачання;
5.2. Основні концепції підвищення ефективності розподільчих систем газопостачання;
5.3. Узагальнені методи розрахунку комплексів захисту газопроводів від корозії.
6. Сучасні енергозберігаючі системи та технології в системах теплопостачання
6.1. Методи оптимізації систем теплопостачання;
6.2. Підвищення ефективності централізованих систем теплопостачання
6.3. Системи автоматизації та телемеханізації систем теплопостачання.

5. Математичні методи оптимізації процесів в системах ТГП і В
План дисципліни:
1. Основи лінійного програмування.
1.1. Формулювання задачі.
1.2. Графічне розв’язання задачі лінійного програмування.
1.3. Алгебраїчний метод розв’язання задачі лінійного програмування.
1.4. Штучне початкове розв’язання.
1.5. Застосування лінійного програмування в задачах оптимізації розвитку систем ТГП i В.
1.6. Транспортна задача.
2. Дискретне програмування.
2.1 Метод “гілок і меж”.
2.2. Метод поконтурної оптимізації.
2.3. Динамічне програмування.
3. Нелінійне програмування.
3.1. Необхідні і достатні умови існування екстремумів функції при відсутності обмежень.
3.2. Теорема та умови Куна-Таккера.
3.3. Метод Ньютона.
3.4. Градієнтні методи.
3.5. Квадратичне програмування.
4. Випадкові величини і розподіл ймовірностей.
4.1. Закон розподілу ймовірностей дискретної випадкової величини.
4.2. Розподіл біномний.
4.3. Розподіл Пуассона.
4.4. Найпростіший потік подій.
4.5. Математичне сподівання дискретної випадкової величини.
4.6. Розподіл рівномірний.
4.7. Загальний нормальний розподіл неперервної випадкової величини.
5. Елементи теорії кореляції.
5.1. Основні задачі теорії кореляції.
5.2. Лінійна регресія: підбір прямої.
5.3. Нелінійна регресія.
5.4. Точність оцінювання регресії.
5.5. Кореляційна таблиця.
6. Типові задачі та алгоритми їх розв’язання у системах ТГП і В.

6. Спеціальні питання гідро- і аеромеханіки та тепломасообміну в системах ТГП і В
Основні розділи та питання до них:
Розділ 1. Основи кінематики суцільних середовищ.
Питання: основна теорема кінематики (перша теорема Гельмгольця); кубічне розширення; швидкість деформації зсуву та інше.
Розділ 2. Загальні рівняння для суцільних середовищ, рідин та газів.
Питання: закон збереження моментів імпульсів; симетрія тензора напруги; закон збереження енергії та періоду теплоти; дифузія, рівняння переносу речовини тощо.
Розділ 3. Рівняння течії ідеальної рідини.
Питання: рівняння Ейлера в формі Громеки; інтеграли Коші-Лагранжа та Бернуллі для потенційної течії; потенційна течія ідеальної нестисливої рідини; обтікання круглого циліндра та кулі; парадокс Даламбера.
Розділ 4. Ламінарний пограничний шар.
Питання інтегральне співвідношення для динамічного пограничного шару; ламінарний пограничний шар на пластині та кривому профілі; інтегральне співвідношення для теплового пограничного шару; дифузійний пограничний шар тощо.
Розділ 5. Турбулентні пограничні шари. Турбулентні струми.
Питання турбулентні пограничні шари на пластині і на довільному профілі; профільний опір; вільна турбулентність; вісьосиметричні струмені.
Розділ 6. Аеродинаміка та тепломасообмін струмів повітря та сипкого матеріалу в жолобах при аспірації технологічного улаштування.
Питання: гідродинамічні рівняння ізотермодинамічного та неізотермодинамічного струменя; рівняння динаміки та енергії одномірного струменя повітря та матеріалу в каналі; ежекція повітря негрітим струменем матеріалу; вплив тепло- та масообміну на течію повітря в жолобах; аеродинамічні характеристики струменів поліфракційного матеріалу; методи розрахунку потужності місцевих відсмоктів.
Розділ 7. Тепло – та масообмін при аспірації паропилових сумішей.
Питання: тепло- та масообмін в укриттях технологічного обладнання; рівняння динаміки пароповітряних струменів; метод розрахунку тепловологих параметрів аспіраційного повітря; особливості транспортування по повітропроводах та очищення паропилевої суміші.
Розділ 8. Методи розрахунку улаштування тепловологої обробки повітря в системах кондиціювання.
Питання: розрахунок форсункових камер за допомогою коефіцієнту ефективності, за відносним застосуванням ентальпії та температурами оброблюваного повітря, з застосуванням об'ємних коефіцієнтів тепло- та масообміну; розрахунок повітроохолоджувачів зі зрошувальною насадкою; гладкотрубних поверхонь, оребрено незрошувальних, поверхнево зрошувальних; осушення повітря абсорбцією з допомогою рідинних вологопоглинаючих речовин та адсорбцією з допомогою твердих вологопоглиначів.
Розділ 9. Тепломасообмін в капілярно- пористих тілах.
Питання: масопередача через пористі струмені; термодинаміка поверхневих явищ; структурні характеристики капілярно-пористих тіл; термодинамічні характеристики вологопереносу; теплопровідність капілярно-пористих тіл та дисперсних середовищ.
Розділ 10. Теплообмін в полях масових сил.
Питання: активна і консервативна дія масових сил на течію; додаткові умови подібності течій в полях масових сил; тепловіддача при вільній течії в гравітаційному полі; тепловіддача: в змійовиках та криволінійних течіях; в кільцевих каналах між обертальними циліндрами; обертальними дисками.

7. Теорія та практика наукових досліджень
Частина І. Теоретичні основи експерименту
Розділ 1. Застосування теорії подібності до дослідження гідроаеродинамічних і тепломасообмінних процесів.
Питання: метод узагальнених змінних і його застосування в експерименті; одержання чисел подібності з математичного формулювання задач і на основі аналізу розмірностей; фізичне моделювання, теорія локального моделювання.
Розділ 2. Похибки результатів досліджень.
Питання: показники точності і форма подавання результатів експерименту; оцінка похибок прямих вимірювань і величин – функцій; визначення найвигідніших умов експерименту.
Розділ 3. Математичний експеримент.
Питання: чисельний метод як засіб отримання наукових результатів, структура його похибки; будування ітераційних процесів; різнистний метод рішення диференційних рівнянь; застосування чисельних методів для рішення теплофізичних задач.
Розділ 4. Метод аналогій.
Питання: електротеплова і електрогідродинамічна аналогія між процесами тепловіддачі і масовіддачі; газогідравлічна аналогія.
Розділ 5. Математичне планування експериментів, аналіз і обробка експериментальних даних.
Питання: види планів, раціональне планування; планування першого і другого порядків; планування екстремальних експериментів; математична обробка результатів експерименту, графічний аналіз; статичні гіпотези і їх перевірка; дисперсійний і регресивний аналізи.
Частина II. Техніка вимірювань.
Розділ 6. Вимірювання температури.
Питання: рідинні термометри, термометри опору і термопари; оптичні, радіаційні і кольорові термометри; спеціальні непрямі методи визначення температури; вимірювання температури полум'я.
Розділ 7. Методи вимірювання швидкостей, тисків, поверхневого тертя і витрати рідини та газу.
Питання: пневматичні методи вимірювання швидкостей і тисків; вимірювання вектору швидкості в плоскім і просторовім потоках; вимірювання швидкостей в пограничному шарі; екстремальні методи визначення поверхневого тертя; вимірювання нестаціонарних тисків; фізичні методи вимірювання швидкостей, термоанемометри; вимірювання витрат; аеродинамічні трубки, їх класифікація і конструкції.
Розділ 8. Оптичні методи дослідження потоків.
Питання фізичні основи оптичних вимірювань; тіньові і шліртні методи; застосування голографії, лазерні доплеровські вимірювачі швидкості.
Розділ 9 Вимірювання турбулентності потоків.
Питання: способи вимірювань турбулентних характеристик; вимірювання середньоквадратичних пульсацій швидкості; визначення кореляційних залежностей і частотного спектру пульсацій.
Розділ 10. Діагностика неоднорідних потоків.
Питання: вимірювання концентрацій фаз і розмірів часток; вимірювання тисків, швидкостей і температур фаз; вимірювання товщини рідких плівок.
Розділ 11. Вимірювання теплових потоків.
Питання: вимірювання стаціонарних кондуктивних, конвективних промежевих теплових потоків; роздільне вимірювання складових теплових потоків.
Розділ 12. Газовий аналіз.
Питання: основні методи газового аналізу; газоаналізатори: термокондуктометричні, термохімічні, термомагнітні, оптичні і електрохімічні; хроматографічні методи газового аналізу.

8. Вентиляція і кондиціювання повітря промислових будівель та споруд
Розгорнутий план дисципліни:
1. Cанітарно-гігієнічні і технологічні основи вентиляції промислових будівель. Загальні відомості ГДК. Нормування мікроклімату.
2. Літній, перехідний і зимовий режим промислової вентиляції. Забезпеченість повного повітрообміну.
3. Класифікація систем вентиляції, промислової вентиляції.
4. Основні елементи системи вентиляції промислових будівель. Норми проектування.
5. Явна, прихована і повна кількість теплоти.
6. Основне вентиляційне обладнання.
7. Нагрівання та охолодження повітря.
8. Загальні відомості про задачі кондиціювання повітря промислових будівель.
9. Вибір схеми кондиціювання промислових будівель.

9. Теплопостачання промислових об’єктів
Розгорнутий план дисципліни:
1. Загальні відомості про теплопостачання. Енергоносії. Теплозберігаючі заходи.
2. Види систем теплопостачання. Схеми теплових мереж.
3. Котельні агрегати малої та середньої потужності.
4. Теплопостачання сільськогосподарських приміщень, сільського будівництва.
5. Теплообмінні апарати. Змішувальні теплообмінники.
6. Пічне опалення. Класифікація печей.
7. Побічні енергоресурси.

10. Енергозберігаючі будівлі і споруди
Частина І. Енергозбереження в системах опалення, гарячого водопостачання та вентиляції.
Розділ 1. Визначення економічної доцільності використання енергозберігаючих заходів.
Розділ 2. Зниження розрахункових витрат теплоти будинками.
Питання: визначення економічної доцільності рівнів теплозахисту будинків та їх об'ємно – планувальних рішень; зниження витрат теплоти на нагрів зовнішнього повітря, що поступає в приміщення будинків; зменшення розрахункових витрат теплоти житловими будинками при їх реконструкції.
Розділ 3. Підвищення ефективності використання енергії будинками.
Питання, зниження витрат палива при виробленні енергії та використання її в системах опалення і гарячого водопостачання будинків; засоби зниження витрат енергії на опалення, вентиляцію і кондиціювання повітря діючих систем.
Розділ 4. Засоби утилізації природної і викидної теплоти в системах опалення і вентиляції.
Питання: використання сонячної енергії в системах опалення, гарячого водопостачання і вентиляції; використання теплоти викидного вентиляційного повітря.
Розділ 5. Перетворення енергії і теплові насоси.
Питання: загальні відомості про роботу теплового насоса; джерело теплоти для теплових насосів.
Розділ 6. Теорія теплових насосів.
Питання: ідеальний, компресійний, газовий, струйний та сорбційний теплові насоси.; теплові насоси з приводом від теплових двигунів; комбіновані та термоелектричні теплові насоси.
Розділ 7. Теплонасосні агрегати і установки та периферійне устаткування теплових насосів.
Питання: сонячні колектори; сонячний абсорбер; теплообмінник для використання рідких теплоносіїв; система трубопроводів.
Розділ 8. Технічні вимоги до проектування установок з тепловими насосами.
Розділ 9. Використання теплових насосів в промисловості, сільському господарстві, громадських та житлових будинках.
Частина II. Використання фізичних явищ та фізичних сил в системах очистки технологічних газопилових викидів з метою зниження витрат енергії на вловлювання пилу і газу.
Розділ 10. Використання кінетичної енергії газового потоку для підвищення ефективності пиловловлювання.
Розділ 11. Використання внутрішньої енергії газового потоку для збереження енергії і підвищення ефективності пиловловлювання.