українська версія русская версия english version

Навчальний процес

: Матеріально-технічна база ::: Підготовка фахівців ::: Дисципліни ::: Виробнича практика :


Матеріально-технічна база

            Кафедра “Інженерних систем у будівництві” має задовільну матеріальну базу, що забезпечує належний рівень підготовки фахівців. Площа навчальних та лабораторних приміщень кафедри становить 810 м2. На кафедрі обладнано дві спеціалізовані лекційні аудиторії загальною площею 120 м2 та 8 лабораторій для проведення лабораторних й практичних занять, які знаходяться у наступних приміщеннях:

№ аудиторії Назва лабораторії Площа, м2
3321 "Інженерних мереж, теплопостачання і опалення" 64,8
3221 "Інженерної геодезії, метрологічної та будівельної теплофізики" 64,0
3315 "Будівельної техніки" 65,0
3235 "Газопостачання" 48,0
3125 "Металознавства і зварювання" 32,0
3127 "Робочої професії" 32,0
3234 "Вентиляції" 84,0
3129 "Прикладної механіки рідин і газів та водопостачання" 60,0

            Санітарно-технічний стан навчальних лабораторій відповідає своєму призначенню. Лабораторії забезпечені необхідними матеріалами, приладами й інструментами. Лабораторія робочої професії обладнана необхідними гостами та методичним забезпеченням для організації навчального процесу за модульною системою у відповідності до методології міжнародної організації праці.
            Створені належні умови для виконання студентами курсового й дипломного проектування з широким використанням комп’ютерної техніки. Інститутський обчислювальний центр обладнаний принтерами та плотером для комп’ютерного виконання графічної частини проектів.
            На підставі двосторонніх договорів з ВАТ “Вінницягаз” та КСП-26 лабораторна база випускної кафедри обладнана сучасними стендами та обладнанням. Для організації навчального процесу широко залучається виробнича база філій кафедри, що позитивно впливає на якість підготовки фахівців.

            Лабораторія "Інженерних мереж, теплопостачання і опалення" укомплектована зразками приладів опалення, приладами для проведення лабораторних робіт: визначення термічного опору різних зразків термоізоляційних матеріалів, визначення параметрів геліоприймача, визначення коефіцієнту місцевого опору нагрівального приладу; діючою моделлю котла, необхідними плакатами.

            Лабораторія "Інженерної геодезії, метрологічної та будівельної теплофізики" оснащена плакатами, топографічними картами, рельєфними картами України, геодезичними приладами: нівелірами – 38 компл., теодолітами – 18 шт, кіпрегелями та іншими приладами, що необхідні для проведення практичних занять з геодезичної практики. Є також газоаналізатори, психрометри, анемометри, тахеометри, термометри, барометри тощо.

            Лабораторія "Будівельної техніки" обладнана діючими моделями будівельної техніки: тренажер баштового крану, гвинтовий конвеєр, стрічковий конвеєр, розчинозмішувач лопостний, ковшовий елеватор, бетонозмішувач, штанговий підйомник та інші.

            Лабораторія "Газопостачання" укомплектована станцією катодного захисту металевих труб газопроводів, лічильниками обліку газу, відкритою установкою ГРП, компресором для подачі повітря, при проведенні лабораторних робіт, плакатами безпечного користування газовими установками, прокладками для фланців газопроводів, зразками неметалевих труб, що використовуються при прокладанні підземних трубопроводів, газовою плитою, газовою колонкою, зразками газових приладів.

            Лабораторія "Металознавства і зварювання" обладнана електро-зварювальними апаратами та верстатами(токарним, свердлувальним й заточним). Студенти отримують навички електрозварювальних робіт, а також з дисципліни матеріалознавства, технології металів, макро- та мікроструктури металів, впливу термообробки на механічні властивості сталі тощо.

         Лабораторія "Робочої професії" оснащена необхідним слюсарним інструментом, зразками газових приладів (газові плити, газові колонки, балони зрідженого газу). Розроблена і впроваджена система підготовки слюсарів-ремонтників газового обладнання.

            Лабораторія "Вентиляції" укомплектована плакатами на всі процеси від проектування, монтажу і експлуатації систем вентиляції; обладнана зразками вентиляторів, діючим вентилятором і кондиціонером.

            Лабораторія "Прикладної механіки рідин і газів та водопостачання" Обладнана діючими насосами для подачі рідини до напірного баку, мірним баком, п’єзометричною установкою, а також необхідними приладами для вимірювання тиску, лічильниками витрати рідини, запірно-регулювальною апаратурою, наочними приладами (плакати, стенди). Лабораторне обладнання дозволяє виконувати такі лабораторні роботи: дослідження режимів руху рідини, рівняння Бернулі, визначення витрат напору по довжині, визначення коефіцієнтів Шезі та опорів, коефіцієнтів гідравлічного тертя, умов плавучості та остійності тіл в рідині тощо.

            При кафедрі успішно функціонує науково-дослідна лабораторія гідродинаміки під керівництвом к.т.н., професора Коца І.В. Наукові дослідження використовуються в навчальному процесі, особливо при виконанні дипломних проектів, бакалаврських та магістерських атестаційних робіт.
            Науковi лабораторiї забезпеченi комп'ютерною та контрольно-вимiрювальною технiкою. Це за останнi роки забезпечило кафедрi можливiсть успiшно виконати цiлий ряд науково-дослiдних робiт важливої народногосподарської тематики. Бiльшiсть робiт закiнчились впровадженням у виробництво ефективних технологiй та приладiв розроблених та виготовлених у наукових лабораторiях кафедри. Наявнiсть у наукових лабораторiях кафедри сучасної технiки та її достатня кiлькiсть забезпечує успiшне проходження науково-дослiдної практики студентами при виконаннi науково-дослiдних дипломних робiт.


: на початок :

Підготовка фахівців

            Кафедра ІСБ готує фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
                           - бакалавр будівництва;
                           - інженер-будівельник;
                           - магістр будівництва.
        Функціональні обов'язки бакалавра будівництва лежать в широких межах. Первинними посадами, які може займати бакалавр будівництва, є: лаборант; інженер-лаборант; технік-технолог; технік-гідротехнік; інженер-технолог; майстер-контролер; майстер з організаційно- технологічного керівництва при вишукуванні, проектуванні, зведенні, експлуатації, відновленні та утилізації об'єктів будівельного комплексу; інженер виробничо-технічного відділу будівельної і експлутаційної організації; інспектор з контролю якості; інженер-інспектор; інспектор гідротехнічний; референт з маркетингу; рекламний агент тощо.
           Інженер-будівельник може працювати: на інженерних посадах при проектуванні, будівництві та експлуатації систем теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря; викладачем в професійних навчальних закладах усіх типів та у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації за фахом.
         Магістр фаху "Теплогазопостачання і вентиляція" підготовлений до науково-педагогічної діяльності у галузі виробництва, а також до проектної діяльності в напрямку виробництва, передачі, розподілу і споживанню теплової енергії та енергоносіїв, а також промислової вентиляції. Об'єкти діяльності магістра: магістральні, теплові, газові та вентиляційні мережі та системи теплопостачання, газопостачання та вентиляції.

            Підготовка бакалавра триває чотири роки, - по три семестри перші три роки, причому один з семестрів робочий, та два семестри на четвертому році. За навчальним планом гуманітарні дисципліни займають 987 годин або 19,8%. Завершується підготовка бакалавра державним іспитом зі спеціальності та захистом бакалаврської роботи.
            Підготовка інженера триває один рік - 2 семестри по 14 і 10 тижнів. Спеціальні дисципліни в навчальному плані складають 650 годин (75,2%), гуманітарні та соціально-економічні - 214 годин (24,8%). Завершується підготовка інженера державним іспитом зі спеціальності та захистом дипломного проекту (роботи). Після другого семестру передбачена переддипломна практика.
           Підготовка магістра триває 1,5 роки - 2 семестри по 14 і 10 тижнів та час на підготовку випускної роботи. Закінчується підготовка магістра державним іспитом зі спеціальності та наук гуманітарного циклу і захистом дисертаційної магістерської роботи.

: на початок :


Перелік дисциплін, що читаються викладачами кафедри ІСБ:

№ п/п Назва дисципліни Детальніше
Для бакалаврів будівництва
дисципліни професійної та практичної підготовки із спеціальних видів діяльності ТГП і В
1. Термодинаміка ...
2. Тепломасообмін ...
3. Аеродинаміка вентиляції ...
4. Будівельна теплофізика ...
5. Гідравлічні та аеродинамічні машини ...
6. Опалення ...
7. Вентиляція і кондиціювання ...
8. Теоретичні основи очищення газових викидів ...
9. Теплогенеруючі установки ...
10. Теплопостачання ...
11. Газопостачання ...
цикл спеціальних дисциплін за вибором
1. Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери ...
2. Гідравлічні та аеродинамічні установки ...
3. Автоматизація та управління систем ТГП і В ...
4. Опалення (спецкурс) ...
5. Технологія заготівельних та монтажних робіт ...
6. Енергозбереження та експлуатація систем ТГП і В ...
Для інженерів-будівельників
1. Основи науково-дослідних робіт  
2. Контроль та облік в системах ТГП і В  
3. Транспортування, зберігання та використання газу  
4. Експлуатація та наладка систем ТГП і В  
5. Технічні засоби охорони повітряного басейну  
6. Організація та технологія проектування систем ТГП і В  
7. Котельні установки малої та середньої потужності  
цикл спеціальних дисциплін за вибором
1. Вентиляція і кондиціювання повітря промислових будівель та споруд  
2. Теплопостачання промислових об’єктів  
3. Газопостачання промислових і комунальних підприємств  
4. Енергозберігаючі будівлі і споруди  
5. Вентиляція сільськогосподарських об’єктів  
6. Теплопостачання сільськогосподарських об’єктів  
7. Газопостачання сільськогосподарських об’єктів  
8. Вторинні енергоресурси і енергозбереження в сільському господарстві  
Для магістрів будівництва
1. Технічні засоби охорони повітряного басейну ...
2. Організація та технологія проектування систем ТГП і В ...
3. Дослідження і розробка нових високоефективних технологій та устаткування в системах ТГП і В ...
4. Математичні методи оптимізації процесів в системах ТГП і В ...
5. Спеціальні питання гідро- і аеромеханіки та тепломасообміну в системах ТГП і В ...
6. Теорія та практика наукових досліджень ...
7. Вентиляція і кондиціювання повітря промислових будівель та споруд ...
8. Теплопостачання промислових об'єктів ...
9. Енергозберігаючі будівлі та споруди ...

: на початок :


Організація виробничої практики

            Студенти, які навчаються за спеціальністю 7.06010107 - "Теплогазопостачання та вентиляція" раніше проходили практику після першого куpсу (ознайомча пpактика), після тpетього куpсу (експлуатаційна пpактика), після четвертого куpсу (констpуктоpсько-технологічна пpактика) та після п'ятого куpсу (переддипломна пpактика). Починаючи з 1991/92 навчального року ознайомча та інші види практики кафедрою не проводяться у зв'язку з переходом на триступеневу систему підготовки спеціалістів, згідно якої введено робочий семестр і дисципліну "Робоча професія". Роботу студентів на виробництві організовує тепер кафедра інтеграції навчання з виробництвом.
            Кафедpою пpоводиться пеpеддипломна пpактика. Базами пpактики є: ПАТ "Вінницягаз", КП "Вінницяміськтеплоненерго", КП "Вінницяоблтеплоненерго", ТОВ "Ватіс", та інші, що повністю відповідає пpофілю підготовки фахівців. Студенти, що навчаються за напpавленнями підпpиємств (навчання за цільовим договором), пpоходять пpактику, як пpавило, на цих підпpиємствах на pобочих місцях. Під час пpактики всі студенти забезпечуються методичними вказівками, де викладені вимоги щодо пpактики, вимоги до звіту за пpактику та індивідуальні завдання.


: на початок :

Яндекс.Метрика